BB codes

 • [B], [I], [U], [S] - Bold, Italics, Underline, and Strike-through

  Làm cho vùng chữ được bôi trở thành in đậm, in nghiêng, gạch chân hoặc gạch ngang.
  Ví dụ:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Hiển thị:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  Thay đổi màu sắc, phông chữ hoặc kích thước của ký tự được chọn.
  Ví dụ:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Hiển thị:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Chèn liên kết tại Ký tự được bao quanh.
  Ví dụ:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Hiển thị:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Chèn liên kết cho trang web hoặc địa chỉ email cho vùng chọn.
  Ví dụ:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Hiển thị:
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Liên kết đến một hồ sơ . Điều này thường được chèn tự động khi gắn thẻ thành viên.
  Ví dụ:
  [USER=1]Tên thành viên[/USER]
  Hiển thị:
 • [IMG] - Image

  Hiển thị hình ảnh sử dụng vùng chọn như là 1 liên kết
  Ví dụ:
  [IMG]https://www.thegioidathat.vn/Forums/styles/uix/images/DK32.png[/IMG]
  Hiển thị:
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Chèn video, flash đa phương tiện từ trang web được phép vào nội dung bài viết. Bạn nên dùng nút MEDIA ở thanh công cụ soạn thảo của diễn đàn.
  Trang web được chấp thuận: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram, Liveleak, Metacafe, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  Ví dụ:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Hiển thị:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Hiển thị kiểu danh sách dấu chấm hoặc số.
  Ví dụ:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Hiển thị:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Text Alignment

  Thay đổi kiểu căn lề của vùng chữ được chọn.
  Ví dụ:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Hiển thị:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Quoted Text

  Hiển thị ký tự đã được trích từ nguồn khác. Bạn có thể đặt tên của nguồn.
  Ví dụ:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Hiển thị:
  A person nói:
  Something they said
 • [SPOILER] - Text Containing Spoilers

  Ẩn văn bản có thể dùng spoilers để nó phải được bấm bởi người xem mới có thể nhìn thấy.
  Ví dụ:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Hiển thị:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [ISPOILER] - Inline text containing spoilers

  Allows you to display text inline among normal content which hides text that may contain spoilers and must be clicked by the viewer to be seen.
  Ví dụ:
  You have to click the following [ISPOILER]word[/ISPOILER] to see the content.
  Hiển thị:
  You have to click the following word to see the content.
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Programming Code Display

  Hiển hị ký tự dưới dạng một số ngôn ngữ lập trình.
  Ví dụ:
  [CODE]General
  code[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Hiển thị:
  Mã:
  General
  code
  PHP:
  echo $hello . 'world';
 • [ICODE] - Inline programming code display

  Allows you to display code inline among normal post content. Syntax will not be highlighted.
  Ví dụ:
  Inline code blocks [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.
  Hiển thị:
  Inline code blocks are a convenient way of displaying code inline.
 • [INDENT] - Text Indent

  Canh lề văn bản. Điều này có thể được lồng vào nhau cho indentings lớn hơn.
  Ví dụ:
  Regular text
  [INDENT]Indented text
  [INDENT]More indented[/INDENT]
  [/INDENT]
  Hiển thị:
  Regular text
  Indented text
  More indented​
 • [TABLE] - Tables

  Special markup to display tables in your content.
  Ví dụ:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Hiển thị:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [PLAIN] - Plain Text

  Vô hiệu hóa BB code dịch trên văn bản bọc.
  Ví dụ:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Hiển thị:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment Insertion

  Chèn một file đính kèm tạivị trí quy định. Nếu tập tin đính kèm là một hình ảnh, một hình ảnh thu nhỏ hoặc phiên bản kích thước đầy đủ sẽ được chèn vào. Điều này thường sẽ được chèn bằng cách nhấn vào nút thích hợp.
  Ví dụ:
  Hình thu nhỏ: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full Size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Hiển thị:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [CHARGE=option] - Charge

  Charging users to view your content.
  Ví dụ:
  [CHARGE=5]It costs 5 credits to see this text.[/CHARGE]
  Hiển thị:
  It costs 5 credits to see this text.
 • [CLUB] - custom_bb_code_title.club

  custom_bb_code_desc.club
  Ví dụ:
  custom_bb_code_example.club
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.club
 • [DAYS=option] - custom_bb_code_title.days

  custom_bb_code_desc.days
  Ví dụ:
  custom_bb_code_example.days
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.days
 • [DEMO] - BBcode Demo

  BBcode Demo
  Ví dụ:
  [demo]linkdemo[/demo]
  Hiển thị:
  hienthibbcodedemo
 • [DOWNLOAD] - BBcode Download

  BBcode Download
  Ví dụ:
  [download]linkdownload[/download]
  Hiển thị:
  hienthilinkdownload
 • [GROUPS=option] - custom_bb_code_title.groups

  custom_bb_code_desc.groups
  Ví dụ:
  custom_bb_code_example.groups
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.groups
 • [HIDE] - custom_bb_code_title.hide

  custom_bb_code_desc.hide
  Ví dụ:
  custom_bb_code_example.hide
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.hide
 • [LIKES=option] - custom_bb_code_title.likes

  custom_bb_code_desc.likes
  Ví dụ:
  custom_bb_code_example.likes
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.likes
 • [POSTS=option] - custom_bb_code_title.posts

  custom_bb_code_desc.posts
  Ví dụ:
  custom_bb_code_example.posts
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.posts
 • [REACTS=option] - custom_bb_code_title.reacts

  custom_bb_code_desc.reacts
  Ví dụ:
  custom_bb_code_example.reacts
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.reacts
 • [REPLY] - custom_bb_code_title.reply

  custom_bb_code_desc.reply
  Ví dụ:
  custom_bb_code_example.reply
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.reply
 • [REPLYANDTHANKS] - custom_bb_code_title.replyandthanks

  custom_bb_code_desc.replyandthanks
  Ví dụ:
  custom_bb_code_example.replyandthanks
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.replyandthanks
 • [REPLYTHANKS] - custom_bb_code_title.replythanks

  custom_bb_code_desc.replythanks
  Ví dụ:
  custom_bb_code_example.replythanks
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.replythanks
 • [REPUTATION=option] - custom_bb_code_title.reputation

  custom_bb_code_desc.reputation
  Ví dụ:
  custom_bb_code_example.reputation
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.reputation
 • [RESOURCE=option] - custom_bb_code_title.resource

  custom_bb_code_desc.resource
  Ví dụ:
  custom_bb_code_example.resource
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.resource
 • [THANKS] - custom_bb_code_title.thanks

  custom_bb_code_desc.thanks
  Ví dụ:
  custom_bb_code_example.thanks
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.thanks
 • [TROPHIES=option] - custom_bb_code_title.trophies

  custom_bb_code_desc.trophies
  Ví dụ:
  custom_bb_code_example.trophies
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.trophies
 • [USERS=option] - custom_bb_code_title.users

  custom_bb_code_desc.users
  Ví dụ:
  custom_bb_code_example.users
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.users
 • [USERSEXC=option] - custom_bb_code_title.usersexc

  custom_bb_code_desc.usersexc
  Ví dụ:
  custom_bb_code_example.usersexc
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.usersexc
 • [USERSID=option] - custom_bb_code_title.usersid

  custom_bb_code_desc.usersid
  Ví dụ:
  custom_bb_code_example.usersid
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.usersid
 • [USERSIDEXC=option] - custom_bb_code_title.usersidexc

  custom_bb_code_desc.usersidexc
  Ví dụ:
  custom_bb_code_example.usersidexc
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.usersidexc